Войти


Работаем в:
Вся Украина
Показать все
Оставить отзыв Консультация
Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльнос

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):

1) у пункті 17 частини другої статті 17 слова «надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування цих заходів» замінити словами «виконує функції з нормування у будівництві щодо заходів цивільного захисту при проектуванні та будівництві»;

2) частину шосту статті 34 викласти в такій редакції:

«6. Заходи цивільного захисту об’єктів будівництва визначаються у проектній документації відповідно до будівельних норм».

2. Частину шосту статті 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2011р; № 34, ст. 343) викласти в такій редакції:

“До професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки”.

3. У Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):

1) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:

“1. Технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації”;

2) частину дев’яту статті 39 доповнити абзацом третім такого змісту:

“Державну статистичну звітність щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів подають органи державного архітектурно-будівельного контролю за формою та у строки, передбачені звітно-статистичною документацією, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики”.

II. Прикінцеві положення

1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.